ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปิดระบบการรับสมัครเรียนออลนไลน์


ปิดระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์


   

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)

 

 
 

พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนธัญบุรีร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
http://www.tbs.ac.th